Ochrona PPoż. Obiektów UJ CM

Instrukcje oraz Rozporządzenia

  1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego UJ CM

    instrukcja_cm_uj.pdf
     
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

     warunki_techniczne_budynkow.pdf
 

  1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

     drogi_pozarowe_i_zopatrzenie_wodne.pdf

 

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

       ochrona_ppozarowa_budynkow_innych_obiektow_budowlanych_i_terenow.pdf

 

  1. Instrukcja znakowania dróg ewakuacyjnych w budynkach dla kierowników administracyjnych i administratorów budynkółw CM UJ

      instrukcja_znakowania_drog_ewakuacyjnych.pdf

Kontakt

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Kopernika 31
pok. 8
31-026 Kraków
tel.: 12 663 36 47
fax: 12 663 36 62