Środki ochrony indywidualnej odziez i obuwie robocze

Zarządzenie Nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 15 lutego 2017 roku

137.0200.4.2017

 

ZARZĄDZENIE Nr 4

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

z dnia  15 lutego 2017 roku

w sprawie:   zmiany Zarządzenia Nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 237 8 Kodeksu pracy, na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zarządzam, co następuje:
 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 10 zmienia się nazwę Sekcji Zaopatrzenia Działu Administracyjno – Gospodarczego na Dział Zaopatrzenia CM.

2. W § 13 zmienia się nazwę Magazynu Działu Administracyjno – Gospodarczego Sekcji Zaopatrzenia na Dział Zaopatrzenia CM.

3. W załączniku nr 1 „Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej”,

  • w pkt. 5 zmienia się nazwę stanowiskamagazynier, pracownik Sekcji Zaopatrzenia na , pracownik Działu Zaopatrzenia CM.
  • w pkt. 5 dodaje się zakres wyposażenia w odzież i obuwie robocze, w brzmieniu:

- polar 1 szt., 12 m-cy.

  • w pkt. 15 łączy się stanowiska Recepcjonista/Telefonistka oraz wyposażenie w odzież

i obuwie robocze, zmieniając przewidywany okres używalności, w brzmieniu:

- marynarka/żakiet 1 szt., 24 m-ce

- spodnie/spódnica 2 szt., 24 m-ce

- krawat 2 szt., dz.

- półbuty 1 szt., 24 m-ce

- biała bluzka/koszula 3 szt., 18 m-cy.

4. W załączniku nr 2 „Lista stanowisk, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego (zakres wyposażenia i przewidywany okres używalności w/g tabeli norm) dodaje się stanowiska, w brzmieniu:

- pkt 6. koordynator projektów naukowych.

- pkt 7. kierowca samochodu osobowego.

- pkt 8 starszy portier/recepcjonista.

- pkt 9 goniec/starsza woźna.

 

5. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

6. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

 

         prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

 

Otrzymują:

- wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum.

 

Zalacznik_nr1_2017_tabela_norm

Zalacznik nr2_2017_lista_stanowisk

 

Zarzadzenie Nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 listopada 2010 roku

   RP CM-0130-7/2010
 
ZARZĄDZENIE Nr 7
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 2 listopada 2010 roku
 
w sprawie: zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
 
Na podstawie przepisów Rozdziału IX Kodeksu pracy oraz po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami, zgodnie z Rozdziałem XI art. 23711a § 1 pkt. 4 Kodeksu pracy, zarządzam, co następuje:
§ 1. Kierownik jednostki organizacyjnej nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej, przewidzianych w tabeli  norm do stosowania na danym stanowisku oraz jest obowiązany przeszkolić go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami, a także dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
§ 2. 1. Rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz stanowiska pracy (zakres wykonywanych czynności), na których ich stosowanie jest niezbędne, przewidywane okresy użytkowania tych środków określa tabela norm, stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wydawane są bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.
 
§ 3. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, a odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania określone  w Polskich Normach.
 
§ 4. Ze względu na bezpieczeństwo pracy niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież robocza, przydzielana jest również osobom wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu ich odzież własna.
 
§ 5. Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 
§ 6. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wydaje pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze określone w tabeli norm. W przypadku, gdy utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków.
 
§ 7. Konserwacja, odkażanie, odpylanie, naprawa oraz pranie środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej należą do obowiązków pracodawcy.
 
§ 8. Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na podstawie odpowiedniego zarządzenia pracodawcy w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
 
§9. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałem biologicznie zakaźnym, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym.
Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania tych przedmiotów jest niedopuszczalne. 
 
§ 10. 1. Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba upoważniona uwzględniając stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy wystawia pracownikowi (dotyczy również pracowników zatrudnionych na określony, krótki czas pracy) zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej lub odzież i obuwie robocze, które kieruje do Sekcji Zaopatrzenia Działu Administracyjno - Gospodarczego.
2. Sekcja Zaopatrzenia wystawia „RW" sprawdzając zgodność zapotrzebowania z tabelą norm. 
3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wydaje Magazyn Sekcji Zaopatrzenia prowadząc stosowną dokumentację w tym zakresie.
4. Nie dopuszcza się indywidualnego zakupu sortów odzieżowych poza Sekcją Zaopatrzenia Działu Administracyjno – Gospodarczego, wyjątek stanowi wykaz stanowisk objętych ekwiwalentem ( załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia).
 
§ 11. Dopuszcza się używanie przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych  w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie wypłacony ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Do dnia 31 stycznia każdego roku Zastępca Kwestora  UJ ds. Collegium Medicum ustali wysokość ekwiwalentu.
 
§ 12. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
nie dotyczy pracowników:
1. Zatrudnionych wyłącznie przy pracy biurowej,
2. Delegowanych do miejsc wykonywania czynności służbowych,
3. Uprawnionych do otrzymywania odzieży innej i umundurowania – na podstawie odrębnych przepisów.
 
§ 13. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się 
z pobranej odzieży i obuwia roboczego. Kierownik jednostki rozlicza pracownika. Pracownik zwraca przydzieloną odzież, która pozostaje na stanie jednostki i używana jest jako odzież dyżurna przez pracowników danej jednostki (nie dotyczy obuwia roboczego). Dopuszcza się możliwość odkupienia używanych sortów odzieżowych przez pracownika. Przy ustalaniu kwoty wykupu uwzględnia się cenę zakupu odzieży, okres używalności i stopień zużycia odzieży. 
Kwotę wykupu ustala Magazyn Działu Administracyjno-Gospodarczego Sekcji Zaopatrzenia. 
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze skażone bakteriologicznie lub substancjami szkodliwymi (w tym środkami chemicznymi i promieniotwórczymi), pracownik obowiązany jest pozostawić w miejscu wyznaczonym na jego przechowywanie.
 
§ 14. Przepis § 13 nie ma zastosowania do środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w przypadku: 
1. Przekroczenia 75 % okresu używalności przewidzianego w tabeli norm.
2. Przejścia pracownika na emeryturę lub rentę.
3. Przedstawienia protokołu przedwczesnego zużycia sortu.
4. Śmierci pracownika.
 
§ 15. Na wniosek kierownika jednostki dopuszcza się możliwość wydania:
1. Sortów odzieży roboczej i ochronnej w celu wykonania specjalistycznych prac wymagających jednorazowego jej użycia. 
2. Sortów odzieży roboczej i ochronnej w przypadku przedstawienia protokołu przedwczesnego zużycia.
 
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r. i uchyla Zarządzenie nr 6/2009 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medium z dnia 28.09.2009 r. wydane w tej sprawie.
 
 
 
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
 
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
 
 
 
Otrzymują:
- wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum.
 
 

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Radziwiłłowska 4
pok. 206
31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 w. 30
fax: 12 422 06 44 w. 31
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl