Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
 
§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:
   1) substancje chemiczne zaklasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne:
a) kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1),
b) kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), zwanej dalej „ustawą";
   2) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących klasyfikację mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej:
a) kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a,
b) kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy;
   3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2016 r. w UJ CM

Nazwa substancji chemicznej występującej w postaci własnej lub mieszaninie

Oznaczenie numeryczne substancji

 numer WE lub CAS*

 
 
 

akrylamid/bisakrylamid

79-06-1

 

benzen

71-43-2

 

chlorek benzylu

100-44-7

 

dichromian (VI) potasu

7778-50-9

 

chromian (VI) potasu

7789-00-6

 

1,2-dibromoetan

106-93-4

 

chlorek kadmu (II)

10108-64-2

 

związki chromu (VI) z wyjątkiem chromianu (VI) baru

i związków wymienionych w innym miejscu wykazu

 

-

 

fenylochloroform

98-07-7

 

pararozaniliny chlorowodorek (czerwień zasadowa 9)

569-61-9

 

chlorek kobaltu II bezwodny

7646-79-9

 

kobaltu siarczan

10124-43-3

 

tioacetamid

62-55-5

 

hydrazyna

302-01-2

 

o-toluidyna

95-53-4

 

(R)-2,3-epoksypropan-1-ol

57044-25-4

 

kadmu (II) siarczan

10124-36-4

 

chromian (IV) potasu

7789-00-6

 

uretan etylu

51-79-6

 

1-chloro2,3-epoksypropan

106-89-8

 

bromian (V) potasu

7758-01-2

 

chlorowodorek fenylohydrazyny

27140-08-5

 

epichlorohydryna

51594-55-9

 

czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny)

573-58-0

 

trypan blue (barwnik na bazie benzydyny)

-

 

1,2 dichloroetan

107-06-2

 

benzo[k]fluorantene

206-44-0

 

benzo[a]anthracene

56-55-3

 

benzo[b]fluorantene

205-99-2

 

benzo[a]pyrene

50-32-8

 

chlorek kobaltu II

7791-13-1

 

kwas arsenowy

36465-76-6

 

tlenek arsenu

1303-28-2

 

2-chlorotoulen

95-49-8

 

3-chlorotoulen

108-41-8

 

4-chlorotoulen

106-43-4

 

4-nitroquinoline N-oxide

56-57-5

 

fenoloftaleina

77-09-8

 

fiolet gencjanowy

548-62-9

 

niklu azotan

13478-00-7

 

cyclohexamide

66-81-9

 

calcofluor white stain

4404-43-7

 

5-Azacytydyna

320-67-2

 

formaldehyd

50-00-0

 

błękit bezpośredni 2B

2902-46-2

 

R-1-chloro 2,3 - epoksypropan

-

 

3,3 diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate

868272-85-9

 

evans blue

314-13-6

 

fiolet krystaliczny

548-62-9

 

o-dianizydyna

20325-40-0

 

4-chloroanilina

106-47-8

 

bromek allilu

106-95-6

 
 

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Radziwiłłowska 4
pok. 206
31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 w. 30
fax: 12 422 06 44 w. 31
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl