Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.(t.j. Dz. U. 2016., poz. 1117).

§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

 1)4) substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin, zmieniającym i  uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1);

2)4) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z  rozporządzeniem, o  którym mowa w pkt 1;

3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2017 r. w UJ CM

Lp. Nazwa substancji chemicznej występującej w postaci własnej lub mieszaninie Oznaczenie numeryczne substancji numer WE lub CAS*
1 2 3
1.      akrylamid/bisakrylamid 1979-06-01
2.      benzen 71-43-2
3.      chlorek benzylu 100-44-7
4.      dichromian (VI) potasu 7778-50-9
5.      chromian (VI) potasu 7789-00-6
6.      1,2-dibromoetan 106-93-4
7.      chlorek kadmu (II) 10108-64-2
8.      fenylochloroform 1998-07-07
9.      pararozaniliny chlorowodorek (czerwień zasadowa 9)  569-61-9
10.    chlorek kobaltu II bezwodny 7646-79-9
11.    kobaltu siarczan 10124-43-3
12.    tioacetamid 62-55-5
13.    hydrazyna 302-01-2
14.    (R)-2,3-epoksypropan-1-ol 57044-25-4
15.    kadmu (II) siarczan 10124-36-4
16.    1-chloro2,3-epoksypropan 106-89-8
17.    bromian (V) potasu 7758-01-02
18.    chlorowodorek fenylohydrazyny  27140-08-5
19.    epichlorohydryna 51594-55-9
20.    czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny) 573-58-0
21.    trypan blue (barwnik na bazie benzydyny) -
22.    1,2 dichloroetan 107-06-2
23.    benzo[k]fluorantene 206-44-0
24.    benzo[a]anthracene 56-55-3
25.    benzo[b]fluorantene 205-99-2
26.    benzo[a]pyrene 50-32-8
27.    chlorek kobaltu II 7791-13-1
28.    kwas arsenowy 36465-76-6
29.    tlenek arsenu 1303-28-2
30.    4-nitroquinoline N-oxide 56-57-5
31.    fenoloftaleina 1977-09-08
32.    fiolet gencjanowy 548-62-9
33.    niklu azotan 13478-00-7
34.    cyclohexamide 66-81-9
35.    calcofluor white stain 4404-43-7
36.    5-Azacytydyna 320-67-2
37.    formaldehyd 50-00-0
38.    R-1-chloro 2,3 - epoksypropan -
39.    3,3 diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate 868272-85-9
40.    evans blue 314-13-6
41.    fiolet krystaliczny 548-62-9
42.    o-dianizydyna 20325-40-0
43.    4-chloroanilina 106-47-8
44.    bromek allilu 106-95-6
45.    tritlenek arsenu 1327-53-3
46.    Tlenek etylenu 75-21-8
47.    Chlorek metylenu 1975-09-02
48.    1,2-epoksycykloheksan 286-20-4
49.    Wodzian hydrazyny 7803-57-8
50.    N-tlenek-4 nitrochinoliny 56-57-5
51.    Eter naftowy 203-777-6

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
tel.: 12 663 36 75
fax. 12 663 36 62
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl