Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
 
§ 2. Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:
   1) substancje chemiczne zaklasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne:
a) kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1),
b) kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), zwanej dalej „ustawą";
   2) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących klasyfikację mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej:
a) kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. a,
b) kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy;
   3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w 2015 r. w UJ CM

 

Lp.

 

Nazwa substancji chemicznej występującej w postaci własnej lub mieszaninie

 

Oznaczenie numeryczne substancji numer CAS

    1

2

3

1.   

akrylamid/bisakrylamid

79-06-1

2.   

  benzen

71-43-2

3.   

chlorek benzylu

100-44-7

4.   

dichromian (VI) potasu

7778-50-9

5.   

chromian (VI) potasu

7789-00-6

6.   

1,2-dibromoetan

106-93-4

7.   

chlorek kadmu (II)

10108-64-2

8.   

związki chromu (VI) z wyjątkiem chromianu (VI) baru i związków wymienionych w innym miejscu wykazu

 

-

9.   

fenylochloroform

98-07-7

10. 

pararozaniliny chlorowodorek (czerwień zasadowa 9)

569-61-9

11. 

chlorek kobaltu II bezwodny

7646-79-9

12. 

kobaltu siarczan

10124-43-3

13. 

tioacetamid

62-55-5

14. 

hydrazyna

302-01-2

15. 

o-toluidyna

95-53-4

16. 

(R)-2,3-epoksypropan-1-ol

57044-25-4

17. 

alkohol glicydowy

556-52-5

18. 

benzydyna

92-87-5

19. 

kadmu (II) siarczan

10124-36-4

20. 

 chromian (IV) potasu

7789-00-6

21. 

uretan etylu

51-79-6

22. 

R-1-chloro2,3-epoksypropan

51594-55-9

23. 

bromian (V) potasu

7758-01-2

24. 

chlorowodorek fenylohydrazyny

27140-08-5

25. 

epichlorohydryna

106-89-8

26. 

czerwień kongo (barwnik na bazie benzydyny)

573-58-0

27. 

trypan blue (barwnik na bazie benzydyny)

-

28. 

1,2 dichloroetan

107-06-2

29. 

benzo[k]fluorantene

206-44-0

30. 

benzo[a]anthracene

56-55-3

31. 

benzo[b]fluorantene

205-99-2

32. 

benzo[a]pyrene

50-32-8

33. 

evans blue

-

34. 

fenylohydrazyna

100-63-0

35. 

chlorek kobaltu II

7791-13-1

36. 

kwas arsenowy

36465-76-6

37. 

tlenek arsenu

1303-28-2

38. 

2-chlorotoulen

95-49-8

39. 

3-chlorotoulen

108-41-8

40. 

  4-chlorotoulen

106-43-4

41. 

 4-nitroquinoline N-oxide

56-57-5

42. 

 fenoloftaleina

77-09-8

43. 

 fiolet gencjanowy

548-62-9

44. 

 niklu azotan

      13478-00-7

45. 

 cyclohexamide

      66-81-9

46. 

 calcofluor white stain

     4404-43-

47. 

5-Azacytydyna

     320-67-2

 

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Radziwiłłowska 4
pok. 206
31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 w. 30
fax: 12 422 06 44 w. 31
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl