Badania profilaktyczne pracowników UJ CM

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujmy, że od dnia 1 października 2019 r. badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wykonuje nadal

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy;
ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków,
zgodnie z Kominikatem poniżej:

 

137.0203.24.2018


Komunikat nr 24
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 23 października 2018 roku

w sprawie: badań profilaktycznych pracowników

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od dnia 1 października 2018 r. badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wykonuje wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminem określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM podmiot:


Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy;
ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków

Podstawą przeprowadzenia badania profilaktycznego w MOMP jest prawidłowo wypełnione skierowanie:
1) uzupełnione pola; „oznaczenie pracodawcy” i „podpis pracodawcy”,
2) podana miejscowość i data odpowiednia dla miejsca i czasu wystawienia skierowania,
3) wskazany rodzaj badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne),
4) uzupełnione dane osoby badanej,
5) określone stanowisko pracy oraz wymienione wszystkie czynniki szkodliwe lub uciążliwe na jakie narażona jest osoba zatrudniana lub zajmująca dane stanowisko; jeżeli wymienione czynniki nie występują należy daną pozycję na skierowaniu uzupełnić wpisem „nie występują”.

Termin wykonania badań profilaktycznych nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania się u Wykonawcy osoby skierowanej na badania. W celu sprawnego przebiegu badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub mailowa.


Rejestracji można dokonywać codziennie:
a) telefonicznie od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.00 (godz. preferowane do rejestracji telefonicznej od 11.00 do 14.00) – tel. 12 424 20 22,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: momp@momp.malopolska.pl,
c) osobiście w placówce, od poniedziałku do w piątku od godziny 7.30 do 15.00.

W ramach skierowania, każdemu pracownikowi przysługuje wykonanie podstawowych badań tj.:-badania laboratoryjne (morfologia krwi, badanie ogólne moczu, a w przypadkach wskazanych przez lekarza - zdjęcie klatki piersiowej) oraz badanie lekarskie przeprowadzane przez lekarza specjalistę medycyny pracy.
 
Ponadto w zależności od charakteru wykonywanej pracy, określonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w skierowaniu na badania, lekarz medycyny pracy zleca wykonanie dodatkowych badań niezbędnych do wydania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Wykonanie wszystkich przysługujących pracownikowi badań, winno być potwierdzone przez pracownika UJ CM i pracownika Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik do skierowania.


Na badanie lekarskie, w celu uzyskania orzeczenia o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, należy zgłosić się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.


Wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem badań profilaktycznych przez w/w Wykonawcę proszę zgłaszać do Inspektoratu BHP UJ CM,  na adres bhp.cm@uj.edu.pl lub tel. 12 422 06 44 wew. 30.
 
 


Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

mgr Joanna Nikodemowicz

Instrukcja wypełniania skierowania na badania profilaktyczne

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl