Zarządzenie Nr 6/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

RP CM - 0130 - 6/2014
 
Zarządzenie Nr 6/2014
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
 
z dnia  17 kwietnia 2014 roku
w sprawie:   wprowadzenia procedur postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 
Na podstawie  § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ, w oparciu  o art.2351, art. 237, art. 2371 Kodeksu pracy oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się  Procedurę  w sprawie postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz  zgłoszenie  wypadku przy pracy, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
 
Prof. dr hab. Piotr Laidler
 
Załączniki:
 
 
 

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl